Algemene Voorwaarden voor Gebruik van de Website en Algemene Bedrijfsvoorwaarden (AV) van Cibdol AG

Wij verzoeken u de tijd te nemen voor het doorlezen van deze Algemene Voorwaarden voor Gebruik van de Website en de Algemene Bedrijfsvoorwaarden (“AV”) van Cibdol AG (“Cibdol” of “wij”). Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie die relevant is voor u als gebruiker van onze website en als koper van onze producten. Ze zijn van toepassing op alle producten die worden gebruikt of aangeschaft via onze website. Deze website en alle aanverwante diensten zijn nadrukkelijk onderworpen aan acceptatie van deze Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van onze website, producten te kopen of een van onze diensten te aanvaarden, accepteert u automatisch deze Algemene Voorwaarden. Daaronder vallen toekomstige aanpassingen die beschikbaar komen via publicatie op onze website of die we op een andere manier communiceren. Cibdol geeft alleen toegang tot deze website en haar producten en diensten op basis van uw instemming met de AV. Als u niet instemt met de AV, dan heeft u geen toestemming om gebruik te maken van onze website of diensten. Het is dan ook niet mogelijk producten van ons te kopen. Meningsverschillen over de interpretatie van deze AV kunnen niet tegen Cibdol worden gebruikt.

1. Toepasbaarheid van de Algemene Bedrijfsvoorwaarden (AV)

1. De huidige Algemene Bedrijfsvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op het gebruik van de website van Cibdol (cibdol.com en de gerelateerde subdomeinen: “website”). Ze gelden ook voor alle producten, aanbiedingen, leveringen en diensten van Cibdol en voor alle andere overeenkomsten die zijn aangegaan met, of namens Cibdol. Dit voor zover niet anderszins schriftelijk is overeengekomen.

2. Door gebruik te maken van de website en producten te bestellen of gebruik te maken van diensten op deze website, stemt de klant (“klant” of “u”) automatisch in met Cibdol en de meest actuele versie van de huidige AV.

3. Alle content op de website van Cibdol (waaronder logo’s, merken, copyrights, etc.) is ons intellectuele eigendom. Zonder nadrukkelijke toestemming vooraf van Cibdol, mag het niet worden gedistribueerd, veranderd of op een andere manier worden gebruikt.

4. Door gebruik te maken van de website en deze AV te accepteren, verklaart u dat u in het land waar u verblijft wettelijk gezien volwassen bent. U verklaart ook dat het verwerven en gebruik van onze producten of diensten legaal is op uw verblijfplaats of op uw bestemming. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor naleving van deze bepaling. Cibdol is daarvoor op geen enkele manier aansprakelijk.

5. Wij hebben te allen tijde het recht tot het weigeren van een overeenkomst of de verstrekking van diensten. Daarvoor is geen specifieke vermelding van redenen vereist.

2. Algemene informatie en het aanbod van producten en diensten

1. Alle informatie op de website of in andere geschreven documenten van Cibdol is vervaardigd met de grootst mogelijke zorg. Cibdol kan echter niet garanderen dat alle informatie correct, compleet en actueel is. Cibdol behoudt zich het recht voor om informatie op de website of in andere geschreven documenten te veranderen zonder daar vooraf melding van te doen. U bevestigt dat het uw verantwoordelijkheid is om alle informatie te controleren op eventuele veranderingen.

2. Alle informatie die door Cibdol wordt verstrekt over producten en diensten op de website of op andere wijze, is exclusief bedoeld voor het verstrekken van algemene informatie. Het mag niet worden gezien als medische kennis of medisch advies. Elke beslissing door de klant ten aanzien van het gebruik van onze producten en diensten op basis van informatie die door Cibdol is verstrekt, is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de klant. Het risico ligt daarbij bij de klant.

3. Cibdol behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder aansprakelijk te zijn ten aanzien van klanten of derde partijen, de geleverde producten en diensten te veranderen en producten en diensten uit het assortiment te halen.

4. Op haar website mag Cibdol af en toe speciale aanbiedingen vermelden ten aanzien van producten en diensten. We behouden ons het recht voor om dergelijke aanbiedingen te veranderen, in te perken of helemaal te verwijderen op basis van onze eigen beoordeling.

5. Bovendien behouden we ons het recht voor, maar zijn we niet verplicht, afhankelijk van ons eigen oordeel en zonder vermelding van reden, op elk moment de verkoop van producten of levering van diensten aan een individuele klant, derde partij, of in bepaalde landen of regionale rechtsgebieden te beperken of helemaal te stoppen.

6. We kunnen niet garanderen dat onze website en diensten altijd zonder onderbreking en volledig foutloos aangeboden worden. Mocht een dienst verdwijnen of verstoord raken, dan neemt Cibdol contact op met de klant om tot een geschikte oplossing te komen.

3. Registratie, gebruikersaccount en persoonlijke gegevens

1. Om op de website een bestelling te doen, moet de klant eerst een account aanmaken via de registratiepagina. Tijdens het registratieproces krijgt de klant de opdracht om een geschikte gebruikersnaam en een geschikt wachtwoord aan te maken. De gebruikersnaam en het wachtwoord worden door de klant met strikte vertrouwelijkheid behandeld. Cibdol is niet aansprakelijk voor misbruik van registratiegegevens en veronderstelt dat de persoon die gebruikmaakt van onze website de geregistreerde klant is.

2. Cibdol en haar werknemers vragen u nooit naar uw wachtwoord. Als u het vermoeden hebt dat uw registratiegegevens in verkeerde handen zijn gevallen, pas uw gegevens dan onmiddellijk aan.

3. U als klant bent ervoor verantwoordelijk dat alle accountinformatie correct en actueel is. Cibdol is niet aansprakelijk voor vertragingen of extra kosten als gevolg van onjuiste of onzorgvuldige informatie die door de klant is verstrekt.

4. Alle persoonlijke gegevens van klanten worden verwerkt en beschermd door Cibdol zoals omschreven in de Verklaring Gegevensbescherming. De Verklaring Gegevensbescherming vormt een integraal onderdeel van onze AV. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze voorschriften inzake gegevensbescherming.

4. Verbintenissen en aangaan van een overeenkomst op de website

1. De weergave van producten op de website mag niet worden gezien als een verbintenis van Cibdol tot het aangaan van een koopovereenkomst. Omdat producten niet altijd op voorraad zijn, gaat de klant met het doen van een bestelling niet onmiddellijk een koopovereenkomst aan.

2. Door uw bestelling in te dienen, wordt de bestelling bindend. Deze blijft bindend voor een periode van 7 werkdagen. De bevestiging van de bestelling door Cibdol geldt niet als het aangaan van een overeenkomst.

3. We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie en specificaties op onze website of in andere geschreven documenten correct zijn. Toch kunnen fouten en omissies voorkomen. We behouden ons het recht voor om deze te corrigeren als we dat gepast vinden en een bestelling aan te passen of te annuleren als dergelijke correcties van toepassing zijn op de bestelling.

4. Een overeenkomst wordt aangegaan tussen Cibdol en u zodra de bestelde producten naar u worden verzonden. Cibdol behoudt zicht het recht om het aangaan van een overeenkomst volledig of gedeeltelijk te ontbinden zonder opgave van redenen.

5. In het geval de bestelling van een klant wordt geannuleerd, beperkt of uitgesteld, doet Cibdol alle redelijke inspanning om in contact te komen met de klant om de situatie uit te leggen.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. Alle prijzen die door Cibdol zijn gespecificeerd op de website en in andere geschreven documenten, zijn inclusief wettelijke belasting over de toegevoegde waarde (btw). Alle kosten die in de prijs zijn inbegrepen, worden duidelijk gespecificeerd. Bijkomende kosten die kunnen ontstaan, worden afzonderlijk vermeld en zijn voor rekening van de klant.

2. Producten worden verzonden door Cibdol Netherlands BV, gevestigd in Schijndel, Nederland (“Cibdol Nederland”). De klant is verantwoordelijk voor eventuele douanerechten, importheffingen en belastingen. Cibdol heeft geen invloed op dergelijke extra kosten en kan geen uitspraken doen over de hoogte daarvan. Voor meer informatie adviseren we u om contact op te nemen met de douane op de plaats van bestemming.

3. De aankoopkosten moeten door de klant vooraf worden voldaan. Deze zijn verschuldigd vanaf het moment dat de koopovereenkomst wordt aangegaan. Voordat het volledige aankoopbedrag is ontvangen, worden de producten niet aan de klant geleverd. In het geval de betaling is vertraagd, mag Cibdol, zonder uitstel te geven, de overeenkomst ontbinden.

4. De betalingsmethodes die wij accepteren, staan op de website. We behouden ons het recht voor om deze methoden op elk door ons gewenst moment te veranderen.

6. Levering

1. Over het algemeen worden producten geleverd op het afleveradres dat door u is verstrekt bij het doen van uw bestelling. De bestelling wordt binnen 2 tot 5 werkdagen geleverd voor zover de gewenste producten volledig beschikbaar zijn. In het geval van levering in bepaalde landen kan een langere leveringstijd van toepassing zijn. Raadpleeg onze website voor nadere informatie. Alle leveringsvoorwaarden zijn niet wettelijk bindend. Het niet nakomen van de levertijd geeft u geen recht om u terug te trekken uit de overeenkomst.

2. Als Cibdol in gebreke blijft ten aanzien van de levering, dan moet u ons eerst uitstel geven van ten minste 20 werkdagen. In die periode kunnen wij de overeenkomst nog steeds nakomen voordat u gerechtigd bent om deze te annuleren. Als de overeenkomst wordt geannuleerd, dan vergoedt Cibdol niet meer dan de aankoopprijs. Alle aansprakelijkheid voor verdere compensatie van late of geen levering is uitgesloten.

3. De klant gaat akkoord met eventuele levering in delen. Dat geldt als een deel van de bestelde producten bijvoorbeeld niet langer leverbaar is of alleen op een later moment kan worden geleverd.

4. De order is afgehandeld op het moment dat de bestelling door Cibdol Nederland is overgedragen aan de Nederlandse bezorgdienst (of een ander transportbedrijf). Voordelen en risico’s gaan over op de klant vanaf het moment van verzending van de producten. Cibdol is niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van producten tijdens het transport.

7. Garantie en recht op herroeping

1. Cibdol garandeert dat defecten in de gekochte producten worden afgehandeld conform de bepalingen van het Zwitserse Obligatiewetboek (OR). De klant is verplicht om de producten direct na levering te controleren aan de hand van de order. Als er gebreken zijn, moet de klant binnen 7 dagen schriftelijk contact opnemen met Cibdol. Anders worden de producten beschouwd als zijnde goedgekeurd. Verborgen gebreken moeten ook schriftelijk worden gemeld aan Cibdol binnen 7 dagen na ontdekking.

2. Alle producten van Cibdol zijn gebaseerd op natuurlijke producten. Ze zijn onderhevig aan natuurlijke variatie. Wij geven geen garantie voor afwijkingen (in kleur, geur, smaak, etc.).

3. Alle producten worden aangeboden in de huidige conditie. Afwijkende afbeeldingen, informatie over, of beschrijvingen van producten op de website of in andere geschreven documenten van Cibdol, worden niet beschouwd als garantie voor specifieke kenmerken.

4. Defecte producten moeten worden geretourneerd aan Cibdol Nederland voor inspectie. Verzending geschiedt naar het adres Handelsweg 1a, 5492 NL, Sint-Oedenrode, Nederland. Cibdol is gemachtigd om vervangende producten te leveren of de aankoopprijs te vergoeden. In het geval van vergoeding van de aankoopprijs worden importbelastingen niet vergoed. Cibdol is niet aansprakelijk voor door klanten geleden verliezen als gevolg van defecte producten. Overeenkomstig artikel 210, sectie 1 van het Obligatiewetboek (OR), moeten garantieclaims binnen 2 jaar worden gedaan.

5. Als u niet tevreden bent met uw bestelling, dan mag u de producten binnen 14 dagen na ontvangst retourneren aan Cibdol Nederland. Neem daarvoor tijdig contact op met de klantenservice. Indien mogelijk, moeten de producten verzegeld, ongeopend, ongebruikt, onbeschadigd en in hun originele verpakking worden geretourneerd. Zodra wij de geretourneerde producten hebben ontvangen en deze voldoen aan de retourvoorwaarden, wordt de aankoopprijs met u verrekend. Retourkosten worden niet vergoed.

8. Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Voor zover wettelijk mogelijk is alle aansprakelijkheid van Cibdol of een ander bedrijf dat wettelijk is gelieerd aan Cibdol uitgesloten van verliezen of andere schade die de klant oploopt op basis van, of in relatie tot het aangaan van de koopovereenkomst, de levering of het gebruik van de producten en diensten van Cibdol.

2. De klant stemt ermee in dat het gebruik van de producten en diensten die door Cibdol worden verstrekt, valt onder het eigen risico van de klant.

9. Klantenservice

Mochten er vragen, reacties of klachten zijn over onze producten en diensten, neem dan telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice (contactgegevens staan op de website). Cibdol doet haar uiterste best om naar alle redelijkheid binnen 3 werkdagen contact met u op te nemen.

10. Wijzigingen op de Algemene Bedrijfsvoorwaarden (AV)

We behouden ons het recht voor om de AV op ieder moment aan te passen of aan te vullen, zonder daarvan vooraf kennisgeving te doen. De meest actuele versie van de AV staat op onze website of is op een andere manier gecommuniceerd.

11. Slotbepalingen

1. In het geval bepalingen uit deze AV volledig of deels ondoelmatig zijn of worden, is dat niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In de plaats van alle ondoelmatige bepalingen worden doelmatige bepalingen geïntroduceerd. Deze sluiten zo nauw mogelijk aan op de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

2. De overeenkomst tussen Cibdol, de klant en deze AV is exclusief onderhevig aan de Zwitserse wet met uitsluiting van referentienormen. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van de Verenigde Naties (CISG) is expliciet uitgesloten.

3. Geschillen die voortkomen uit, of in relatie tot de overeenkomst tussen Cibdol, de klant en deze AV (waaronder de geldige aanvaarding) worden exclusief behandeld door de rechtbank in de vestigingsplaats van Cibdol AG.

12. Contact

De website wordt beheerd door Cibdol AG, Oristalstrasse 68, 4410 Liestal, Zwitserland. Mochten er vragen zijn over de website en de content, neem dan contact op met onze klantenservice. Dat kan door het sturen van een brief of e-mail (zie de website voor contactinformatie).


Welk product heb ik nodig?