Privacybeleid

Om een veilige online omgeving te verzekeren en de bescherming van gegevens te garanderen, houden we ons strikt aan wettelijke vereisten. In dit privacybeleid geven we inzicht in het waarom en de manier waarop we data verzamelen. Hierin staan de veiligheidsmaatregelen die we treffen, evenals de bewaartermijn en contactinformatie.

SECTIE 1 – DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

1.1 Account
U bent alleen in staat aankopen te doen als u in het bezit bent van een persoonlijk account. Als u een account aanmaakt of iets aanschaft in onze winkel, verzamelen we de volgende persoonlijke informatie die u, als onderdeel van de koop- en verkoopprocedure, aan ons verstrekt:

• Voor- & achternaam
• Huis- & factuuradres
• Telefoonnummer
• Geslacht
• IP-adres
• E-mailadres
• Geboortedatum

Deze gegevens zijn vereist voor het uitvoeren van de levering. Bovendien ontvangen we automatisch het internet protocol-adres (IP) van uw computer als u onze site bezoekt. Op basis van deze informatie zijn we in staat uw online ervaring te optimaliseren. Daarnaast helpt het ons bij het beschermen van onze online omgeving.

Het doel van gegevensverzameling
We verzamelen en bewaren accountgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het uitvoeren van onze verplichtingen die voortkomen uit overeenkomsten tussen u en ons. Daarnaast om u de gewenste informatie, producten en diensten te kunnen leveren;
b. Het aanmaken en bijhouden van uw account en om contact met u op te nemen over bestellingen;
c. Voor het doen van marktonderzoek en -analyses;
d. Ter bevestiging van uw leeftijd en identiteit en om fraude te herkennen en te voorkomen.

1.2 Nieuwsbrieven
Met uw expliciete toestemming sturen we u nieuwsbrieven toe over onze winkel, nieuwe producten en andere updates. We versturen nieuwsbrieven op basis van verleende toestemming. In het kader van de nieuwsbrief verzamelen we de volgende informatie:
• Voor- & achternaam
• Geslacht
• E-mailadres

Het doel van gegevensverzameling
De verzamelde gegevens gebruiken we voor het personaliseren van onze e-mails, waaronder uw naam en geslacht. Daarmee zijn we in staat genderspecifieke content aan te bieden.
Uw toestemming is op elk moment in te trekken door gebruik te maken van de link in de nieuwsbrief. Ook is het mogelijk de contactgegevens te gebruiken die in sectie 9 staan vermeld.

1.3 Klantenservice
Om u de juiste ondersteuning te bieden, hebben de medewerkers van onze klantenservice toegang tot uw accountgegevens. Daarmee is hun hulp effectief en gebruiksvriendelijk.

SECTIE 2 – TOESTEMMING

U geeft uw persoonlijke informatie aan ons voor het afronden van een transactie en het verifiëren van uw creditcard, maar ook voor het plaatsen van een bestelling, het inplannen van een levering of retourneren van een product. We veronderstellen dat u daarmee instemt met het feit dat we deze gegevens verzamelen voor alleen dat specifieke doel.

Het komt soms voor dat we uw persoonlijke informatie met een andere reden willen gebruiken, zoals marketing. In dat geval vragen we u rechtstreeks om uw expliciete toestemming of geven we u de mogelijkheid tot afwijzing.

2.1 Hoe trekt u uw toestemming in?
Misschien verandert u van gedachten nadat u ons toestemming hebt gegeven. In dat geval is het mogelijk uw aanvaarding in te trekken. Daarvoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via: [email protected]. We gebruiken uw contactgegevens dan niet meer voor verdere verzameling, gebruik en openbaarmaking.

 

SECTIE 3 – OPENBAARMAKING

We mogen uw persoonlijke informatie openbaar maken als we daartoe vanuit wettelijk oogpunt genoodzaakt zijn of als u onze Algemene Voorwaarden schendt. 

 

SECTIE 4 – HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Bij Cibdol AG is dataminimalisering van groot belang. Daarom bewaren we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden in dit privacybeleid. Er zijn diverse retentieperiodes van toepassing voor verschillende soorten gegevens. In het langste geval bewaren we persoonlijke data maximaal 10 jaar.

4.1 Accountinformatie
Accountinformatie blijft relevant zolang de klant in het bezit is van een account. Daarom blijven de gegevens bewaard zolang het account bestaat. Als onze klanten een account verwijderen, dan vernietigen we de gerelateerde data binnen een redelijke termijn. Aanvragen aangaande controle of correctie van opgeslagen persoonlijke gegevens of het verwijderen van een account kunt u sturen naar: [email protected]

4.2 Nieuwsbrieven
Toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief en de daarbij horende gegevens zijn relevant zolang onze klanten zijn ingeschreven voor de nieuwsbrief. Periodiek (maandelijks) voeren we echter een relevantiecontrole uit. Geregistreerde klanten (en hun persoonlijke informatie) verwijderen we als zij niet reageren op ons verzoek. Bovendien bevat onze nieuwsbrief de optie tot uitschrijving. Klanten zijn in staat hun toestemming in te trekken met deze functie.

 

SECTIE 5 – COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes data die uw computer informatie geven over eerdere interacties met onze website. Ze worden bewaard op uw harde schijf, niet op onze site. Als u onze website gebruikt, toont uw computer de cookies aan ons. Daardoor weet onze site of u al eerder een bezoek heeft gebracht. Hierdoor werkt onze website sneller en worden er zaken onthouden in relatie tot uw eerdere bezoek (bijvoorbeeld de gebruikersnaam). Voor u levert dat een prettiger ervaring op. Bij Cibdol AG gebruiken we twee soorten cookies: functionele en analytische cookies.

5.1 Functionele cookies
Functionele cookies worden gebruikt om uw online ervaring te verbeteren. Deze houden onder meer bij wat er in het winkelmandje is gedaan. Voor het gebruik hiervan is geen toestemming vooraf vereist.

5.2 Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt voor het uitvoeren van marktonderzoek en analyses. Gegevens die door deze cookies worden verzameld, zijn geanonimiseerd. Ze zijn dus nutteloos voor anderen. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vooraf vereist.

 

SECTIE 6 – DIENSTEN VAN DERDEN

Voor het uitvoeren van transacties en het leveren van onze diensten zijn we afhankelijk van derden. Over het algemeen zullen zij uw informatie slechts verzamelen, gebruiken en vrijgeven voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de service die ze aan ons leveren.

Sommige derden die diensten aan ons leveren, bijvoorbeeld betalingsproviders en andere verwerkingsmethodes voor transacties, hebben echter hun eigen privacybeleid ten aanzien van de informatie die we hen geven voor de uitvoering van een transactie aangaande uw bestelling.

In het geval van deze dienstverleners adviseren we u om hun privacybeleid te lezen. Dat geeft u inzicht in de manier waarop ze omgaan met uw persoonlijke informatie.

Bepaalde dienstverleners zijn gevestigd of hebben faciliteiten in een ander rechtsgebied dan dat van ons of u. Heeft u ervoor gekozen een transactie te doen waarbij de diensten van derden zijn betrokken? Dan is uw informatie onderhevig aan de wetten van het rechtsgebied waarin de dienstverlener of zijn faciliteiten zijn gevestigd.

Als u de website van onze winkel verlaat of wordt doorverwezen naar de website van een derde, dan gelden dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van onze site niet meer.

Webanalyseservice (geanonimiseerde data)

Op deze website hebben we een component geïntegreerd van een webanalyseservice (met de anonieme functie). Webanalyse is te definiëren als de verzameling en analyse van data over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder meer gegevens over de website die een persoon daarvoor heeft gebruikt (de zogenaamde verwijzer). Ook wordt verzameld welke subpagina’s zijn bezocht en hoe vaak en hoelang een subpagina is bekeken. Webanalytics wordt voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van adverteren op internet.

Bezorgdienst
Voor onze leveringen maken we gebruik van een bezorgdienst. Deze dienst verzorgt het vervoer tussen ons bedrijf en het adres van de klant. Voor de uitvoering hiervan heeft de bezorgdienst toegang nodig tot naam- en adresgegevens van klanten.

Mailingservice
We gebruiken een externe E-mail Service Provider voor het versturen van de nieuwsbrief. Deze provider heeft toegang tot beperkte accountinformatie. Die informatie betreft data waarvoor u toestemming hebt verleend (bijvoorbeeld het e-mailadres).

Marketingdienst
Cibdol AG wordt ondersteund door een bedrijf dat is gespecialiseerd in marketing- en communicatieactiviteiten. Dit bedrijf heeft beperkt toegang tot persoonlijke gegevens en het merendeel daarvan is geanonimiseerd.

Betalingsdiensten
We maken gebruik van externe betalingsdiensten voor het uitvoeren van transacties (bijvoorbeeld betalingen met een creditcard)

 

SECTIE 7 – BEVEILIGING

Om uw persoonlijke informatie te beveiligen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen. Daartoe volgen we de beste werkwijze binnen de sector. Op die manier zorgen we ervoor dat uw gegevens niet kwijtraken of worden misbruikt, bereikt, vrijgegeven, veranderd of vernietigd.

Als u uw creditcardgegevens aan ons verstrekt, dan zijn die versleuteld met secure sockets layer technologie (SSL).Vervolgens worden ze opgeslagen met de computerversleutelingstechniek AES-256. Hoewel geen methode voor transmissie over het internet of elektronische opslag 100% veilig is, voldoen we aan de PCI DSS-standaard. We implementeren daarbij extra, algemeen geaccepteerde standaarden binnen de branche. Accountgegevens worden afgeschermd met een hashfunctie. Deze functie zet informatie om in een gegenereerde hash. Daardoor zijn gevoelige data versleuteld en zelfs voor ons niet zichtbaar. Bovendien zijn onze databases uitzonderlijk goed beschermd tegen ongeautoriseerde personen. Toegang tot de database is bijvoorbeeld alleen mogelijk en toegestaan via goedgekeurde IP-adressen (zoals die van het hoofdkwartier van Cibdol). Andere pogingen en adressen worden te allen tijde geweigerd.

Bovendien worden gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd. Daardoor zijn de data niet rechtstreeks te verbinden aan een specifieke klant. Met deze gegevens zijn we echter wel in staat marktonderzoek en -analyses te doen. Verder worden belanghebbenden, zijnde derden (bijvoorbeeld de mailingservice), gescreend voordat we tot samenwerking overgaan. Ze voldoen aan de GDPR en moeten zich houden aan een verwerkingsovereenkomst. Binnen Cibdol AG hebben niet alle medewerkers in gelijke mate toegang tot gegevens. Met specifieke permissie hebben ze alleen toegang tot de strikt noodzakelijke informatie voor het uitvoeren van een taak.

Digitale veiligheidsmaatregelen zijn onderhevig aan veranderingen en moeten aan hoge standaarden voldoen. Op die manier is het mogelijk de veiligheid van online consumenten te garanderen. Daarom hebben we een veiligheidsmanager aangesteld. Periodieke controles en het verbeteren van veiligheidsmaatregelen (waar nodig) is onderdeel van die functie.

 

SECTIE 8 – VERANDERINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk gewenst moment aan te passen. Lees het dus regelmatig door. Veranderingen en verduidelijkingen treden onmiddellijk in werking vanaf het moment dat ze op de website staan vermeld. Als we belangrijke wijzigingen doorvoeren in dit beleid, dan brengen we u daarvan op de hoogte. Daardoor weet u altijd welke informatie we verzamelen en hoe we het gebruiken. Het geeft u ook inzicht in de omstandigheden, mochten die er zijn, waarin we data gebruiken en/of vrijgeven.

 

ARTIKEL 9 - CONTACTGEGEVENS

Je kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

• Elektronisch door een e-mail te sturen naar: [email protected]
• Per telefoon: +41 61 588 03 13
 


Welk product heb ik nodig?