Hoe CBD het Cytochroom P450-systeem beïnvloedt

Gepubliceerd:

Het cytochroom P450 systeem speelt een belangrijke rol bij het metaboliseren van veel medicijnen. CBD kan een wisselwerking hebben met dit systeem, waardoor de effecten van bepaalde medicijnen kunnen veranderen. Inzicht in deze interacties is essentieel voor een veilig gebruik van CBD naast andere medicijnen.

Het cytochroom P450-systeem is een groep leverenzymen die verantwoordelijk zijn voor het metaboliseren van geneesmiddelen en andere stoffen die we innemen. Er zijn meer dan 50 verschillende cytochroom P450-enzymen, elk gecodeerd door specifieke genen.

Deze enzymen breken medicijnen af en activeren of deactiveren ze via een proces dat oxidatie heet. Dit beïnvloedt hoeveel van het medicijn in uw bloedbaan terechtkomt en hoe lang het in uw lichaam blijft.

Sommige medicijnen moeten geactiveerd worden door cytochroom P450-enzymen om therapeutisch te worden. Andere worden sneller afgebroken als gevolg van P450-metabolisme. Genetische verschillen, medicijninteracties en gezondheidstoestand hebben allemaal invloed op de P450-activiteit.

Hoe houdt dit verband met CBD? Onderzoek toont aan dat CBD bepaalde cytochroom P450-enzymen kan remmen. Laten we eens onderzoeken hoe dit werkt en wat dit betekent voor het gebruik van CBD in combinatie met andere geneesmiddelen.

Hoe CBD het Cytochroom P450-systeem beïnvloedt

Wat zijn de effecten van CBD op Cytochroom P450-enzymen?

Studies hebben aangetoond dat CBD met name twee cytochroom P450-enzymen remt:

 • CYP3A4
 • CYP2D6

In één onderzoek vertraagde CBD de CYP3A4 activiteit met meer dan 50%. Het verminderde ook de CYP2D6 activiteit aanzienlijk.

Door deze enzymen te remmen, kan CBD ervoor zorgen dat andere medicijnen die door deze enzymen worden verwerkt, langzamer worden gemetaboliseerd. Dit leidt tot hogere niveaus van de andere drugs in uw systeem gedurende langere perioden.

De mate van CYP450-enzymremming varieert afhankelijk van de dosis en de frequentie van CBD-gebruik. Hogere doses die regelmatig genomen worden, kunnen resulteren in tot wel 90% minder activiteit van deze enzymen.

Laten we eens nader bekijken hoe CBD elk van deze P450-enzymen beïnvloedt.

Effecten van CBD op CYP3A4

CYP3A4 is verantwoordelijk voor het metaboliseren van meer dan 50% van de klinische geneesmiddelen. CBD is een krachtige CYP3A4-remmer, wat betekent dat het het vermogen van het enzym om medicijnen af te breken sterk vermindert.

In één onderzoek met 10 volwassenen verminderde een hoge dosis CBD de CYP3A4 activiteit met 53%. Ander onderzoek suggereert dat deze remming dosisafhankelijk kan zijn, waarbij 20 mg CBD de CYP3A4 activiteit met 50% vermindert.

Door CYP3A4 te remmen, kan CBD de bloedconcentraties van geneesmiddelen die door dit enzym gemetaboliseerd worden, aanzienlijk verhogen. Bij het combineren van CBD met CYP3A4-substraten moet rekening worden gehouden met hogere medicijnspiegels en langdurige effecten.

Effecten van CBD op CYP2D6

Hoewel CBD minder uitgesproken is dan de effecten op CYP3A4, remt het ook het enzym CYP2D6.

In menselijke levermicrosomen verminderde CBD de CYP2D6-activiteit op een dosisafhankelijke manier met wel 61%. Dit wijst op een matig potentieel voor medicijninteracties.

De klinische betekenis van CYP2D6 remming door CBD is echter waarschijnlijk beperkt. Uit studies is gebleken dat de bloedconcentraties van CYP2D6-substraten over het algemeen niet beïnvloed werden door gelijktijdige toediening van CBD.

Toch moeten personen die hoge doses CBD in combinatie met CYP2D6-medicijnen gebruiken, controleren op verhoogde bijwerkingen of toxiciteit. Mensen met genetische CYP2D6-polymorfismen kunnen gevoeliger zijn voor interacties.

CBD kan het metabolisme van veel medicijnen beïnvloeden

Door CYP3A4 en CYP2D6 te remmen, kan CBD de farmacokinetiek van een lange lijst medicijnen mogelijk veranderen. Elk geneesmiddel dat door deze enzymen wordt gemetaboliseerd, kan een wisselwerking met CBD hebben.

Enkele van de meest opvallende interacties zijn met:

 • Benzodiazepinen: CBD kan de kalmerende effecten van geneesmiddelen zoals diazepam en alprazolam versterken.
 • Antiaritmica: CBD kan hogere niveaus van antiaritmica zoals amiodaron veroorzaken.
 • Anticonvulsiva: CBD kan de bloedconcentraties van fenytoïne, rufinamide en andere anti-epileptica verhogen.
 • Immunosuppressiva: CBD kan leiden tot verhoogde cyclosporinespiegels waardoor dosisverlagingen nodig zijn.
 • Bètablokkers: Verhoogde bijwerkingen kunnen optreden wanneer CBD wordt ingenomen met propranolol of metoprolol.
 • Antidepressiva: CBD kan de concentraties van SSRI's en MAO-remmers verhogen, wat leidt tot versterkte effecten en bijwerkingen.
 • Antipsychotica: CBD kan de niveaus van medicijnen zoals haloperidol verhogen en mogelijk toxiciteit veroorzaken.
 • Opioïden: Morfine, codeïne, oxycodon en andere opioïden kunnen langdurige kalmerende effecten hebben in combinatie met CBD.

CBD remt ook CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1 en CYP2C19, maar in mindere mate. Geneesmiddelen die door deze enzymen gemetaboliseerd worden, kunnen nog steeds beïnvloed worden, maar de interacties zijn waarschijnlijk minimaal.

Belangrijk is dat CBD weinig invloed heeft op CYP2C9-enzymen. Daarom is het onwaarschijnlijk dat CBD het metabolisme van warfarine en bepaalde diabetesmedicijnen zal veranderen.

Laten we enkele van de belangrijkste medicijninteracties met CBD eens nader bekijken.

Opmerkelijke CBD-drug interacties

Er zijn verschillende opvallende interacties tussen CBD en veelgebruikte medicijnen. We zullen enkele van de belangrijkste onderzoeken, zodat u de risico's kunt begrijpen en deze interacties goed kunt beheren.

Bloedverdunners

De interactie van CBD met het antistollingsmiddel warfarine is een van de meest bestudeerde. Warfarine wordt gemetaboliseerd door CYP2C9-enzymen, die een minimale invloed ondervinden van CBD.

Verschillende onderzoeken bevestigen dat CBD weinig effect heeft op het metabolisme van warfarine of op de antistollingsactiviteit. Uit één onderzoek bleek dat CBD de warfarineniveaus niet veranderde, noch de INR-waarden, een indicator van het bloedstollingsvermogen, bij patiënten die warfarine gebruikten.

CBD zou echter theoretisch de warfarineniveaus kunnen verhogen door te concurreren voor bindingsplaatsen in het lichaam. Mensen die warfarine gebruiken, moeten voorzichtig zijn, beginnen met lage CBD-doses en hun INR nauwlettend in de gaten houden als ze met CBD beginnen.

Benzodiazepinen

Benzodiazepinen zoals diazepam (Valium) en alprazolam (Xanax) worden gebruikt voor angst, slapeloosheid, toevallen en spierkrampen. Deze geneesmiddelen worden gemetaboliseerd door CYP3A4 en CYP2D6 enzymen die geremd worden door CBD, wat significante interacties met geneesmiddelen veroorzaakt.

Onderzoeken bevestigen dat CBD de bloedspiegels van diazepam, triazolam en andere benzodiazepinen drastisch kan verhogen.

Bij 12 gezonde volwassenen verhoogde een CBD dosis van 600 mg de diazepam concentraties met meer dan 200% en verlengde de sedatie in vergelijking met diazepam alleen. Een ander onderzoek vond een toename van 167% in alprazolamspiegels na blootstelling aan CBD.

De versterkte kalmerende effecten verhogen het risico op overmatige slaperigheid, ademhalingsproblemen en overdosering. Benzodiazepinedoses moeten worden verlaagd wanneer CBD wordt toegevoegd.

Antidepressiva

Veel antidepressiva, waaronder selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's), serotonine-norepinefrineheropnameremmers (SNRI's), tricyclische antidepressiva (TCA's) en monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) hebben een wisselwerking met CYP450-enzymen.

Studies tonen aan dat CBD de niveaus van verschillende van deze medicijnen kan verhogen door CYP3A4 en CYP2D6 te remmen. Dit leidt tot versterkte antidepressieve effecten waardoor de medicatiedosering mogelijk moet worden aangepast.

Mensen die hoge doses CBD met antidepressiva nemen, moeten letten op verhoogde bijwerkingen zoals slaperigheid, angst, droge mond, wazig zicht en rustelozebenensyndroom. Vraag medisch advies als deze optreden.

Anti-epileptica

Van CBD is ook bekend dat het een wisselwerking heeft met verschillende anti-epileptica (AED's), waaronder clobazam, rufinamide, topiramaat en zonisamide.

Bij deze interacties is het CYP450-systeem betrokken. CBD remt de enzymen die nodig zijn om bepaalde AED's te metaboliseren, waardoor de medicijnspiegels in de bloedbaan hoger worden.

In onderzoeken naar het anticonvulsivum clobazam in combinatie met CBD stegen de clobazamspiegels met 60-80% bij volwassenen en met meer dan 100% bij kinderen als gevolg van CBD-interacties.

Een ander onderzoek vond een toename van 36% in de plasmaconcentraties van rufinamide bij gelijktijdige toediening met CBD. Verhoogde medicijnspiegels kunnen leiden tot meer bijwerkingen of toxiciteit.

Mensen die AED's gebruiken moeten voorzichtig zijn met het toevoegen van CBD. Door met lage doses te beginnen en de bloedspiegels in de gaten te houden, kunnen interacties geminimaliseerd worden.

Chemotherapiemiddelen

Chemotherapiemedicijnen worden grotendeels gemetaboliseerd door CYP3A-enzymen. In vitro studies tonen aan dat CBD de bloedconcentraties van bepaalde chemotherapiemedicijnen kan verhogen door CYP3A4 te remmen.

Taxanen zoals docetaxel zijn een klasse van chemo-agentia die mogelijk verhoogde effecten hebben in combinatie met cannabidiol. De interactie kan leiden tot een hogere toxiciteit zonder de dosering aan te passen.

Dierstudies geven ook aan dat CBD de effecten van doxorubicine en paclitaxel, die voor verschillende vormen van kanker worden gebruikt, kan versterken. Er is nog meer onderzoek nodig om de interacties tussen chemo's bij mensen te bevestigen.

Genetische mutaties kunnen risico's verhogen

Genetische polymorfismen die een verminderde CYP450 enzymactiviteit veroorzaken, kunnen het risico op CBD medicijninteracties verhogen. Mensen met deze mutaties hebben al hogere medicijnspiegels zonder CBD.

Zo heeft 7-10% van de blanken een genetische CYP2D6-deficiëntie. Bij deze patiënten worden CYP2D6-substraten zoals antidepressiva en antipsychotica niet adequaat gemetaboliseerd. Toevoeging van CBD kan het probleem verergeren en tot bijwerkingen leiden.

Genetische tests kunnen patiënten met CYP450-mutaties identificeren. Routinescreening wordt echter meestal niet uitgevoerd, tenzij er buitensporige medicijnspiegels of bijwerkingen worden waargenomen. CBD-gebruikers die bezorgd zijn over interacties kunnen overwegen om deze testen aan te vragen.

Hoe om te gaan met CBD-drug interacties

Hoewel dit significant kan zijn, kunnen veel CBD-drug interacties beheerd worden met de juiste voorzorgsmaatregelen:

 • Praat met uw arts - Bespreek het toevoegen van CBD met uw arts, vooral als u medicijnen gebruikt die beïnvloed worden door CYP450-enzymen. Zij kunnen u begeleiden bij een veilig CBD-gebruik.
 • Begin laag, ga langzaam - Begin met lage CBD doses van 5-10mg tweemaal daags en verhoog geleidelijk elke 3-4 weken indien nodig. Hierdoor kan het lichaam zich aanpassen en worden de risico's geminimaliseerd.
 • Let op veranderingen - Wees alert op veranderingen in de effecten van medicatie. Houd bijwerkingen bij en meld eventuele veranderingen aan uw arts. Het kan nodig zijn om de voorschriften aan te passen.
 • Vermijd aanhoudend hoge doses - Eenmalige lage CBD-doses zullen CYP450-enzymen minder snel remmen dan dagelijkse hoge doses van 150 mg of meer. Lagere doses minimaliseren interactierisico's.
 • Neem 4+ uur van elkaar - Door CBD en medicatiedoses 4-6 uur vanelkaar te scheiden, krijgen medicijnen meer tijd om te metaboliseren voordat CBD wordt toegevoegd. Dit helpt interacties te verminderen.
 • Overweeg alternatieven - Kies voor niet oraal toegediende CBD-producten zoals topicals, vapes of patches die het first-pass metabolisme omzeilen en CYP450-interacties verminderen.

Als u een goed opgeleide CBD-consument bent en nauw samenwerkt met uw arts, kunt u CBD veilig samen met andere medicijnen gebruiken. Win altijd medisch advies in voordat u CBD met welk medicijn dan ook combineert.

Interacties tussen CBD en Cytochroom P450

 • CBD kan CYP3A4 en CYP2D6 remmen, de enzymen die veelgebruikte medicijnen metaboliseren.
 • Door de stofwisseling van andere drugs te vertragen, kan CBD ervoor zorgen dat ze langer in hogere concentraties in uw lichaam aanwezig blijven.
 • Hogere bloedconcentraties van medicijnen kunnen leiden tot verhoogde farmacologische effecten en bijwerkingen.
 • De interacties tussen CBD en benzodiazepinen, antidepressiva, anti-epileptica, chemotherapeutische middelen en andere geneesmiddelen die door CYP450-enzymen gemetaboliseerd worden, zijn het meest opmerkelijk.
 • Mensen die hoge doses CBD nemen in combinatie met medicatie moeten goed op toxiciteit letten en de dosering onder medisch toezicht dienovereenkomstig aanpassen.
 • Genetische verschillen in metaboliserende enzymen verhogen het risico op CBD-interacties.
 • Beginnen met lage CBD-doses, 4+ uur apart van andere medicijnen innemen en alternatieve CBD-formaten gebruiken kan helpen om interacties tot een minimum te beperken.

Praat vóór gebruik altijd met uw arts over mogelijke wisselwerkingen tussen CBD-medicijnen en werk nauw samen om de veiligste dosering te vinden. Een geïnformeerde consument zijn is de sleutel tot het veilig opnemen van CBD in uw gezondheidsschema naast andere medicijnen.

Wat zijn cytochroom P450-enzymen?

Cytochroom P450-enzymen zijn eiwitten in uw lever die helpen bij het afbreken van gifstoffen en medicijnen. Er zijn meer dan 50 verschillende soorten van deze enzymen, elk gecodeerd door specifieke genen. Ze metaboliseren stoffen in uw lichaam door middel van een proces dat oxidatie wordt genoemd.

Waarom zijn cytochroom P450-enzymen belangrijk bij het gebruik van CBD?

Onderzoek toont aan dat CBD bepaalde cytochroom P450-enzymen kan remmen, met name CYP3A4 en CYP2D6. Dit vermindert hun vermogen om andere medicijnen af te breken, waardoor hogere niveaus van die medicijnen in uw systeem achterblijven. De langdurige effecten moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Welke medicijnen worden het meest beïnvloed door de wisselwerking van CBD met P450-enzymen?

Enkele opmerkelijke medicijnen die beïnvloed worden, zijn benzodiazepinen, SSRI's, tricyclische antidepressiva, antipsychotica, bètablokkers, anti-epileptica, immunosuppressiva en opioïden. CBD kan de bijwerkingen of toxiciteitsrisico's van deze medicijnen verhogen door hun metabolisme te vertragen.

Worden alle cytochroom P450-enzymen geremd door CBD?

Terwijl CBD CYP3A4 en CYP2D6 het meest remt, heeft het minder effect op CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1 en CYP2C19. Het remt CYP2C9 niet, dat betrokken is bij het metaboliseren van warfarine en bepaalde diabetesmedicijnen.

Kunnen genetische factoren het risico op CBD-interacties met medicijnen verhogen?

Ja. Genetische polymorfismen die een verminderde CYP450 enzymfunctie veroorzaken, kunnen het interactiepotentieel verhogen. Mensen met deze mutaties hebben al hogere medicijnspiegels, dus het toevoegen van CBD kan dit effect verergeren.

Hoe kan ik voorkomen dat CBD de stofwisseling van mijn medicatie remt?

Begin met lage CBD-doseringen die meer dan 4 uur na de medicatie ingenomen worden. Controleer op verhoogde bijwerkingen en bespreek eventuele veranderingen met uw arts. Het kan nodig zijn om de medicatiedoseringen aan te passen. Vermijd aanhoudend hoge doses CBD wanneer u medicijnen gebruikt.

Is het veilig om CBD samen met alle voorgeschreven medicijnen te nemen?

Nee. U moet het toevoegen van CBD altijd met uw arts bespreken als u medicijnen gebruikt, vooral als deze gemetaboliseerd worden door CYP450-enzymen. Zij kunnen u helpen bij de juiste dosering en controleren op mogelijke interacties. Begin niet met CBD zonder medisch overleg.

Welke bijwerkingen kunnen erop wijzen dat mijn medicijnniveau verhoogd is door CBD?

Overmatige slaperigheid, veranderingen in eetlust en stemming, wazig zien, droge mond, ademhalingsproblemen, misselijkheid, rusteloze benen of andere nieuwe bijwerkingen kunnen wijzen op verhoogde medicijnspiegels door CBD-interacties. Zoek medische hulp als deze optreden.

Wat moet ik doen als ik verhoogde bijwerkingen van medicatie ervaar nadat ik met CBD ben begonnen?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts zodat deze de bloedspiegels van uw medicatie kan controleren. Zij kunnen u adviseren om te stoppen met het gebruik van CBD of om de dosering van uw medicatie te verlagen om de interactie-effecten tegen te gaan. Houd bijwerkingen nauwlettend in de gaten en volg de medische adviezen op.

Zijn topische CBD-producten veiliger dan orale CBD als het gaat om interacties met geneesmiddelen?

Potentieel. Topicals, vapes en andere niet-orale CBD-opties omzeilen de lever en het first-pass metabolisme. Dit kan CBD-interacties met medicijnen die door cytochroom P450-enzymen gemetaboliseerd worden, helpen minimaliseren in vergelijking met orale tincturen of capsules.

Samenvatting

Het cytochroom P450-systeem is een groep leverenzymen die medicijnen en andere stoffen in ons lichaam metaboliseren. Er zijn meer dan 50 verschillende cytochroom P450-enzymen, elk gecodeerd door specifieke genen. Deze enzymen breken medicijnen af door oxidatie, wat invloed heeft op hoeveel er in de bloedbaan terechtkomt en hoe lang het in het lichaam blijft. Sommige medicijnen hebben activering door P450-enzymen nodig, terwijl andere sneller worden afgebroken. CBD kan bepaalde cytochroom P450-enzymen remmen, met name CYP3A4 en CYP2D6. Door deze enzymen te remmen, zorgt CBD ervoor dat andere medicijnen die door deze enzymen gemetaboliseerd worden, langzamer afgebroken worden, wat leidt tot hogere medicijnspiegels en verlengde effecten. Dit is aangetoond in onderzoeken met medicijnen zoals benzodiazepinen, antidepressiva, anti-epileptica en andere. De mate van interactie hangt af van de dosis CBD. Mensen die betrokken medicijnen gebruiken, moeten voorzichtig zijn met het toevoegen van CBD, beginnen met lage doses en de bijwerkingen goed in de gaten houden. Genetische verschillen in metaboliserende enzymen verhogen ook de mogelijke interacties met CBD-medicijnen voor sommigen. De risico's kunnen echter onder medisch toezicht beheerd worden door zo nodig de medicatiedoseringen dienovereenkomstig aan te passen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/