Hoe lang duurt het CBN-effect?

Gepubliceerd:

Cannabinol (CBN) is een relatief nieuwe cannabinoïde die in de belangstelling staat vanwege zijn potentiële therapeutische eigenschappen. Maar hoe lang houden de effecten van CBN aan in het lichaam? Deze uitgebreide gids onderzoekt het huidige onderzoek naar de duur van de werking van CBN.

Hoe lang duurt het CBN-effect?

Wat is Cannabinol (CBN)?

Cannabinol (CBN) is een van de meer dan 100 geïdentificeerde cannabinoïden in de cannabisplant. In tegenstelling tot de belangrijkste psychoactieve cannabinoïde tetrahydrocannabinol (THC), produceert CBN niet de "high" die met cannabis wordt geassocieerd.

CBN wordt na verloop van tijd gevormd als THC wordt blootgesteld aan hitte en zuurstof. Het wordt beschouwd als een minder belangrijke cannabinoïde in verse cannabisplanten, maar wordt geconcentreerder naarmate cannabis ouder wordt.

Hoewel het onderzoek nog in volle ontwikkeling is, suggereren de eerste onderzoeken dat CBN unieke effecten kan hebben.

Tot nu toe is het meeste onderzoek echter beperkt gebleven tot preklinische studies op cellen en dieren. Er is nog steeds behoefte aan grote, hoogwaardige proeven op mensen.

Potentiële werkingsmechanismen van CBN

De exacte mechanismen achter de potentiële therapeutische effecten van CBN blijven onduidelijk. De eerste onderzoeken wijzen echter op een aantal manieren waarop CBN in het lichaam zou kunnen werken:

Interactie met het endocannabinoïde systeem

Net als THC kan CBN zich binden aan cannabinoïde receptoren CB1 en CB2. Deze receptoren maken deel uit van het endocannabinoïde systeem, dat verschillende functies zoals slaap, eetlust, pijn en meer helpt reguleren.

Vroege studies tonen aan dat CBN een lagere affiniteit heeft voor CB1 dan THC, wat betekent dat het minder sterk bindt. Dit kan bijdragen aan het gebrek aan bedwelmende effecten.

Verbeterde signalering van endocannabinoïden

Onderzoek wijst uit dat CBN de enzymen kan remmen die endocannabinoïden zoals anandamide afbreken. Hierdoor kunnen endocannabinoïden langer actief blijven.

Modulatie van TRPV1-receptoren

De TRPV1-receptor is betrokken bij het reguleren van pijn, ontsteking en temperatuurgevoel. Sommige onderzoeken suggereren dat CBN TRPV1 kan deactiveren, wat kan leiden tot pijnstillende en ontstekingsremmende effecten.

Interactie met 5-HT receptoren

Het serotoninesysteem is betrokken bij pijn, slaap, angst en meer. CBN kan een interactie aangaan met bepaalde serotonine receptorsubtypes, wat zou kunnen bijdragen aan de potentiële therapeutische effecten.

De werkingsmechanismen zijn echter complex en moeten verder worden bestudeerd.

Factoren die de werkingsduur van CBN beïnvloeden

Bij het evalueren van hoe lang de effecten van CBN aanhouden, heeft onderzoek gekeken naar de effecten:

 • Stofwisseling
 • Uitscheiding
 • Halfwaardetijd

Deze factoren bepalen hoe snel CBN verwerkt en uit het lichaam geëlimineerd wordt, wat de duur van de werking beïnvloedt.

Metabolisme van CBN

Net als THC wordt CBN in de lever gemetaboliseerd door cytochroom P450 enzymen. Er zijn aanwijzingen dat CBN cyp34A kan remmen, een enzym dat medicijnen helpt afbreken. Dit kan mogelijk leiden tot negatieve interacties tussen medicijnen, doordat andere medicijnen zich in hogere concentraties in het lichaam ophopen.

Er is echter meer onderzoek nodig naar het metabolisme van CBN en de wisselwerking met andere medicijnen en supplementen.

Uitscheiding van CBN

Beperkte studies hebben onderzocht hoe CBN uit het lichaam wordt uitgescheiden. Onderzoek naar THC geeft aan dat het nog enkele weken na gebruik in de urine gedetecteerd kan worden, omdat het zich ophoopt in vetweefsel. Dit kan ook gelden voor CBN, maar er zijn meer onderzoeken nodig naar de uitscheidingspercentages.

De halfwaardetijd van CBN

De halfwaardetijd van een geneesmiddel verwijst naar de tijd die het duurt voordat de concentratie in het bloed met de helft is verminderd door metabolisme en uitscheiding.

Onderzoeken die de halfwaardetijd van CBN meten laten een hoge mate van variabiliteit zien. Eén onderzoek toonde aan dat de halfwaardetijd van CBN varieerde van 2,1 - 5,4 uur. Een ander onderzoek toonde een breder bereik van 1,6 - 12 uur.

Deze grote variatie is waarschijnlijk te wijten aan verschillen in factoren zoals meetmethoden, individueel metabolisme, CBN-bron en dosis. Er zijn meer farmacokinetische studies nodig om de halfwaardetijd van CBN met meer zekerheid vast te stellen.

In het algemeen suggereren de bestaande gegevens dat CBN een relatief kortere halfwaardetijd en werkingsduur heeft dan THC. Er zijn echter meer klinische farmacologische studies bij mensen nodig.

Duur van CBN-effecten gebaseerd op de toedieningsmethode

Net als andere cannabinoïden kan CBN op verschillende manieren worden ingenomen, wat invloed kan hebben op het begin en de duur.

Inademing

Het inhaleren van CBN door roken of vaping leidt tot het snelste begin van de werking, binnen 2 tot 10 minuten. De effecten houden echter maar ongeveer 2 tot 4 uur aan.

Orale consumptie

Wanneer CBN wordt ingenomen via oliën, capsules, gummies of edibles, is de opname in de bloedsomloop langzamer. Het kan 1 tot 2 uur duren voordat de effecten beginnen. Maar ze blijven meestal actief voor een langere duur van 4 tot 8 uur.

Topische producten

Plaatselijke toepassing van CBN kan gelokaliseerde effecten veroorzaken door interactie met CB-receptoren in de huid. Het is echter mogelijk dat slechts een klein deel systemisch doordringt. De beperkte beschikbare gegevens wijzen op een begin binnen 30 tot 90 minuten en een duur tot 6 uur.

De manier van inname van CBN kan invloed hebben op hoe snel de voordelen gevoeld worden en hoe lang ze aanhouden. Er zijn nog steeds meer studies bij mensen nodig om de verschillen in de farmacokinetiek van CBN bij verschillende toedieningsroutes te verduidelijken.

Overwegingen met betrekking tot dosering en duur van CBN

Momenteel zijn er geen gestandaardiseerde richtlijnen voor de dosering van CBN. Onderzoek wijst op potentiële voordelen bij doseringen van 2,5 mg tot 20 mg. Er zijn echter meer onderzoeken nodig om de optimale therapeutische dosering te bepalen.

Hogere CBN doses resulteren niet noodzakelijkerwijs in langduriger effecten. Uit één onderzoek bleek dat de duur langer was bij een dosis van 10 mg in vergelijking met 20 mg. Dit kan erop wijzen dat er een piekdrempeldosis is waarboven de effecten niet toenemen.

Individuele factoren zoals lichaamschemie, leeftijd en eerdere ervaring met cannabis kunnen ook van invloed zijn op de juiste dosering en duur van CBN. Onder medische begeleiding kunnen methoden zoals laag beginnen en geleidelijk verhogen helpen om de meest effectieve dosis te vinden.

Duur van CBN vergeleken met CBD en THC

De duur van CBN verschilt ook in vergelijking met de belangrijkste cannabinoïden THC en CBD:

 • CBN vs THC: Onderzoek wijst uit dat de effecten van THC 2 tot 6 uur kunnen aanhouden bij inhalatie en 6 tot 12 uur bij inname. Daarom heeft THC over het algemeen een langere duur dan CBN.
 • CBN vs CBD: Studies tonen aan dat de effecten van CBD 2 tot 6 uur aanhouden bij inhalatie en tot 6 uur bij oraal gebruik. Dit is redelijk vergelijkbaar met de duur van CBN.

CBD veroorzaakt echter niet dezelfde kalmerende effecten. Specifiek voor slaapondersteuning kan CBN langduriger voordelen hebben.

Over het algemeen suggereert het huidige bewijs dat CBN een relatief kortere duur heeft dan THC, maar een vergelijkbare duur als CBD. Het combineren van CBN met deze andere cannabinoïden kan aanvullende synergetische effecten opleveren. Meer klinische studies zijn nog steeds nodig.

Factoren die de effecten van CBN kunnen beïnvloeden

Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op hoe lang de effecten van CBN aanhouden:

 • Dosis - Hogere doses kunnen de duur verlengen, maar alleen tot een bepaalde drempel.
 • Gebruiksfrequentie - Bij regelmatig gebruik kan tolerantie ontstaan, waardoor de effecten korter worden.
 • Afgiftemethode - Inhalatie geeft snellere maar kortere effecten in vergelijking met inname.
 • Individuele verschillen - Metabolisme, gewicht, leeftijd en meer hebben invloed op de werking van CBN.
 • Interacties - Andere stoffen zoals medicijnen kunnen het metabolisme van CBN veranderen.
 • Tijd van de dag - De kalmerende effecten kunnen 's nachts versterkt worden door het circadiane ritme.

Deze factoren kunnen de farmacokinetiek en de effecten van CBN variëren. Het controleren van de individuele respons kan helpen bij het bepalen van het ideale regime.

Toleranties ontwikkelen voor de effecten van CBN

Bij langdurig gebruik van CBN suggereren sommige onderzoeken dat gebruikers een tolerantie kunnen ontwikkelen en hogere doses nodig hebben om dezelfde effecten te bereiken. Er is nog steeds meer onderzoek nodig naar de langetermijneffecten van CBN-gebruik.

Het is onduidelijk hoe tolerantie zich precies ontwikkelt. Voor THC wordt aangenomen dat regelmatige activering van CB1-receptoren een rol speelt. Als CBN via vergelijkbare mechanismen werkt, kan het nemen van pauzes helpen om de opbouw van tolerantie te voorkomen.

Afwisselen tussen verschillende cannabinoïden en het gebruik van gerichte "drug holidays" kan helpen om tolerantie te verminderen. Elk individu kan echter anders reageren.

Veiligheid en bijwerkingen van CBN

Het huidige bewijs suggereert dat CBN een relatief laag risico op bijwerkingen heeft en goed verdragen wordt. Gerapporteerde bijwerkingen zijn minimaal en mild. Sommige potentiële bijwerkingen kunnen zijn:

 • Sufheid
 • Duizeligheid
 • Moeite met concentreren
 • Droge mond
 • Verlaagde bloeddruk

CBN lijkt met name geen stoornis, angst of paranoia te veroorzaken zoals THC. Echter, het combineren van CBN met alcohol of andere kalmerende middelen kan slaperigheid en sedatie verhogen.

Begin met lage doses CBN en controleer de individuele reactie. Raadpleeg voor gebruik een arts als u andere medicijnen of supplementen gebruikt om te controleren op mogelijke interacties.

Hoewel het op basis van eerste onderzoek als veilig wordt beschouwd, moeten de langetermijneffecten van CBN verder worden onderzocht. Het is nog niet gereguleerd en er zijn meer onderzoeken nodig om het veiligheidsprofiel bij chronisch gebruik te bevestigen.

De toekomst van CBN-onderzoek

Onderzoek naar het therapeutische potentieel van CBN bevindt zich nog in een vroeg stadium. Enkele gebieden waar toekomstig onderzoek meer inzicht in kan verschaffen zijn:

 • De werkingsmechanismen van CBN en de interactie met het endocannabinoïde systeem.
 • Het metabolisme van CBN, inclusief afbraak, uitscheidingssnelheden en bepaling van de halfwaardetijd.
 • Optimale doseringsschema's voor verschillende toedieningsmethoden en gezondheidsaandoeningen.
 • Langetermijneffecten en veiligheid bij langdurig gebruik.
 • Ontwikkeling van tolerantie en mogelijke interacties tussen geneesmiddelen.
 • Klinische onderzoeken waarin CBN wordt vergeleken met placebo en andere cannabinoïden.

Naarmate het onderzoek vordert, zal er een duidelijker beeld ontstaan van de farmacologie van CBN, de duur van de voordelen en het juiste therapeutische gebruik.

Belangrijkste opmerkingen over de CBN-duur

 • De beperkte beschikbare gegevens suggereren dat de effecten van CBN 2 tot 8 uur kunnen aanhouden, afhankelijk van de dosis en de toedieningsmethode.
 • CBN lijkt een kortere duur te hebben dan THC, maar een vergelijkbare duur als CBD.
 • Verschillende factoren zoals de dosis, de gebruiksfrequentie en de toedieningsmethode kunnen de duur van CBN beïnvloeden.
 • Er is meer onderzoek nodig om de farmacokinetiek van CBN definitief vast te stellen, waaronder de halfwaardetijd, de optimale dosering en de veiligheid bij chronisch gebruik.
 • Onder medisch toezicht kan CBN therapeutische voordelen bieden. Maar consumenten moeten zich ervan bewust zijn dat de producten niet gereguleerd zijn.

Hoewel CBN een opkomende cannabinoïde is, is het veelbelovend op basis van voorlopige onderzoeken. Met verder onderzoek zullen de werkingsduur en het therapeutische potentieel duidelijker worden. Voorlopig blijft het een intrigerende nieuwe optie voor het behandelen van verschillende aandoeningen.

Veelgestelde vragen over cannabinol (CBN)

Wat is CBN?

Cannabinol (CBN) is een cannabinoïde die voorkomt in de cannabisplant. Het wordt geproduceerd wanneer tetrahydrocannabinol (THC) na verloop van tijd wordt blootgesteld aan hitte of zuurstof. CBN veroorzaakt geen bedwelmende effecten zoals THC.

Hoe verschilt CBN van CBD en THC?

In tegenstelling tot CBD kan CBN een directe interactie aangaan met het endocannabinoïde systeem van het lichaam door zich te binden aan cannabinoïde receptoren. CBN heeft een lagere affiniteit voor receptoren dan THC, waardoor het geen high veroorzaakt. Hoewel CBD en CBN enkele vergelijkbare potentiële effecten hebben, lijkt CBN een sterker kalmerend en slaapmiddel te zijn.

Wat zijn de mogelijke effecten van CBN?

Onderzoek geeft aan dat CBN potentieel kan hebben als:

 • Kalmerend en slaapmiddel
 • Pijnstiller
 • Ontstekingsremmend
 • Anticonvulsivum om aanvallen te verminderen

Het onderzoek bij mensen is echter nog beperkt en er zijn meer klinische onderzoeken nodig.

Is CBN legaal?

In de Verenigde Staten is CBN afkomstig van hennep met minder dan 0,3% THC op federaal niveau legaal. In sommige staten gelden echter andere wetten, dus controleer de plaatselijke voorschriften. CBN uit marihuana blijft op federaal niveau illegaal.

Geeft CBN u een high gevoel?

Nee, CBN wordt beschouwd als niet-giftig en veroorzaakt geen psychoactieve effecten of een high gevoel zoals THC. Sommige gemelde bijwerkingen kunnen echter milde duizeligheid of slaperigheid zijn.

Hoe wordt CBN ingenomen en wat zijn de doseringen?

CBN kan worden ingenomen in oliën, capsules, vapes en andere vormen. Doses tussen 2,5-20 mg zijn onderzocht. Er zijn nog geen gestandaardiseerde doseringsrichtlijnen, dus raadpleeg een arts. Begin laag en verhoog geleidelijk indien nodig.

Hoe lang werken de effecten van CBN?

Gebaseerd op beperkt onderzoek kan CBN effecten produceren die 2-4 uur duren bij inademing of 4-8 uur bij orale inname. Er zijn echter meer onderzoeken bij mensen nodig naar de duur en halfwaardetijd van CBN.

Kunt u een tolerantie voor CBN ontwikkelen?

Sommige studies geven aan dat er tolerantie kan ontstaan bij regelmatig gebruik van CBN, wat betekent dat er hogere doses nodig kunnen zijn om dezelfde effecten te krijgen. Het nemen van pauzes kan de opbouw van tolerantie helpen voorkomen.

Wat zijn de risico's en bijwerkingen van het gebruik van CBN?

In studies lijkt CBN relatief veilig en goed verdragen te worden. Mogelijke bijwerkingen zijn slaperigheid, duizeligheid, droge mond en veranderingen in eetlust. CBN mag niet gecombineerd worden met alcohol of kalmerende middelen.

Is CBN gereguleerd en getest op veiligheid?

Nee, CBN-producten zijn momenteel niet gereguleerd. De etikettering voor concentratie en ingrediënten is mogelijk niet nauwkeurig. Raadpleeg een arts met ervaring in cannabinoïden wanneer u CBN medicinaal gebruikt.

Laat het me weten als u wilt dat ik deze antwoorden verder uitwerk of aanvullende vragen toevoeg. Ik heb geprobeerd om een uitgebreid overzicht te geven van de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot CBN en tegelijkertijd directe gezondheidsclaims of medisch advies te vermijden. Laat het me weten als u wilt dat ik het antwoord aanpas.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/