Perfectionisme loslaten

Gepubliceerd:

Perfectionisme is een complex fenomeen dat miljoenen mensen treft. In de kern is perfectionisme het onophoudelijke streven naar extreem hoge normen en foutloze prestaties. Voor perfectionisten is alles wat niet perfect is, onaanvaardbaar. Dit wereldbeeld voedt een buitensporige preoccupatie met fouten, kritiek en onmogelijke idealen. Uiteindelijk verhindert perfectionisme mensen om vrede, evenwicht en zelfacceptatie te vinden.

Het goede nieuws is dat het met begrip en inspanning mogelijk is om perfectionisme los te laten. Dit artikel geeft een diepgaande kijk op perfectionisme, de oorzaken ervan en hoe u het kunt overwinnen. Lees verder om te leren waarom perfectionisme u niet dient, hoe u uw mentaliteit kunt veranderen en praktische strategieën om u te helpen onhaalbare normen los te laten. U kunt zich bevrijden uit de greep van het perfectionisme en een leven leiden dat gekenmerkt wordt door zelfcompassie, flexibiliteit en innerlijke rust.

Perfectionisme loslaten

Wat is perfectionisme?

Perfectionisme is een persoonlijkheidstrek die gekenmerkt wordt door het streven naar onberispelijkheid, het stellen van buitensporig hoge eisen en overdreven kritische zelfevaluaties. Perfectionisten hebben een verhoogde gevoeligheid voor fouten, tekortkomingen en onvolkomenheden - zowel in henzelf als in hun buitenwereld.

Perfectionisme bestaat op een spectrum. Mild of "normaal" perfectionisme kan adaptief zijn en mensen stimuleren om te presteren. Aan het extreme uiteinde bevindt zich echter klinisch perfectionisme, dat gepaard gaat met ernstige psychische problemen en functionele beperkingen.

Mensen die met extreem perfectionisme worstelen, kunnen geen voldoening voelen omdat hun normen onrealistisch zijn. Ze bekritiseren zichzelf onophoudelijk, twijfelen chronisch aan hun capaciteiten en worden depressief als ze niet aan hun eigen verwachtingen voldoen. Hun fixatie op perfectie verlamt hen vaak om actie te ondernemen.

Perfectionisme is complex en multidimensionaal. Het kan verschillende vormen aannemen:

Zelfgericht perfectionisme - Een innerlijk gemotiveerde drang om perfect te zijn en falen te vermijden. Zelfgerichte perfectionisten leggen zichzelf onrealistische normen op.

Sociaal voorgeschreven perfectionisme - De overtuiging dat anderen perfectie van u eisen. Sociaal voorgeschreven perfectionisten voelen een constante druk om aan waargenomen externe verwachtingen te voldoen.

Ander-georiënteerd perfectionisme - Het opleggen van onrealistische normen aan andere mensen. Ander-georiënteerde perfectionisten verwachten perfectie van de mensen om hen heen.

Voor het loslaten van perfectionisme is het nodig om te identificeren hoe het zich op een unieke manier voor u manifesteert. De eerste stap is herkennen wanneer perfectionisme overgaat van motiverend naar onaangepast.

Problemen veroorzaakt door perfectionisme

De overtuiging dat perfectie koste wat het kost nagestreefd moet worden, lijkt aan de oppervlakte misschien nobel. Maar klinisch onderzoek heeft aangetoond dat perfectionisme tot een heleboel problemen leidt, waaronder:

 • Angststoornissen en depressie
 • Laag gevoel van eigenwaarde
 • Schuld/schaamte
 • Uitstel
 • Zelf-sabotage
 • Eetstoornissen
 • Obsessieve compulsieve stoornissen
 • Burnout

Ironisch genoeg levert perfectionisme vaak onvolmaakte resultaten op. De angst om te falen en verlammende zelfkritiek zorgen ervoor dat perfectionisten moeite hebben met het halen van deadlines, het voltooien van taken en het voldoen aan normen. Perfectionisten voelen zelden voldoening over hun prestaties, zelfs als ze objectief succesvol zijn.

Sociaal gezien schaadt het vasthouden van anderen aan onrealistische verwachtingen relaties. Perfectionisten zijn vaak aanmatigend en zeer kritisch, waardoor ze vrienden en familie van zich vervreemden. Ze krijgen ook te maken met wrok en tegenwerking als ze onberispelijkheid eisen.

Perfectionisme is gecorreleerd met aanzienlijk psychisch lijden. Het goede nieuws is echter dat het goed reageert op gerichte interventies. Met de juiste ondersteuning en technieken kunnen perfectionisten nieuwe denkpatronen aannemen die leiden tot zelfacceptatie en innerlijke rust.

Oorzaken en bijdragende factoren

Perfectionisme ontstaat niet willekeurig of in een vacuüm. Er liggen vaak identificeerbare biologische, omgevings- en psychologische factoren ten grondslag aan de ontwikkeling ervan:

Genetica - Uit tweelingstudies blijkt dat 33-45% van de perfectionistische neigingen genetisch bepaald is. Bepaalde aangeboren eigenschappen zoals consciëntieusheid en neuroticisme predisponeren mensen.

Omgeving in de kindertijd - Als kinderen extreem hoog presterende, autoritaire of overbezorgde ouders hebben, wordt perfectionisme vaak bij hen ingeprent. Kritiek en straf voor fouten geven aan dat perfectie wordt verwacht.

Onveilige gehechtheid - De verwijdering van ouders of onstabiele vroege zorgrelaties creëren een wankel zelfbeeld. Deze kinderen internaliseren dat ze perfect moeten zijn om geaccepteerd en geliefd te worden.

Jeugdtrauma - Vormen van misbruik, verwaarlozing, verlies en ongeldigheid leren u dat u gebrekkig en onwaardig bent. Perfectionisme wordt een poging om uw waarde te bewijzen en schaamte uit te wissen.

Aangeboren temperament - Natuurlijke aanleg zoals angst, mensen tevreden stellen en zelfbewustzijn leggen de basis voor het ontstaan van perfectionistische trekken.

Eenmaal gevestigd, versterkt de vicieuze cirkel van perfectionisme zichzelf. Rigide denkpatronen houden perfectionisme in stand door ervaringen op een overdreven kritische manier te filteren.

Loslaten vereist het ontmantelen van oude denkgewoonten die perfectionisme voeden. De hersenen zijn in staat tot neuroplasticiteit - ze kunnen met bewuste inspanning nieuwe neurale paden aanleggen. U kunt zelfcompassie cultiveren om uw innerlijke criticus tot bedaren te brengen.

Waarom perfectionisme u niet dient

De eerste stap in het overwinnen van perfectionisme is echt accepteren dat het u niet dient. Perfectionisme doet zich voor als hoge normen, maar het is een illusie - perfectie bestaat niet.

Vlekkeloosheid verwachten is irrationeel omdat:

 • Het ontkent de realiteit dat alle mensen fouten maken en beperkingen hebben. Onfeilbaarheid van uzelf of anderen eisen zal altijd tot teleurstelling leiden.
 • Er bestaat geen objectief perfect. Perfectie is subjectief, afhankelijk van wat een individu waardeert. Perfect voor de één is middelmatig voor de ander.
 • Streven naar perfectionisme leidt vaak tot het tegenovergestelde - onvolmaakte resultaten, onafgemaakte projecten, gespannen relaties.
 • Perfectionisme veroorzaakt aanzienlijke psychologische schade, zoals een laag zelfbeeld, prestatieangst en depressie. De kosten wegen zwaarder dan de denkbeeldige voordelen.
 • De energie die u besteedt aan het najagen van perfectie, kunt u beter besteden aan zinvollere levensprioriteiten die u voldoening geven.

Het verlangen om onvolmaaktheden en tekortkomingen te overstijgen is begrijpelijk. Als u echter de irrationaliteit van perfectionisme erkent, helpt u starre, onrealistische verwachtingen los te laten die zelfkritiek en mislukking voeden.

U bent waardig en genoeg zoals u bent - met gebreken en al. Er zijn geen vereisten om een bestaan, liefde of erbij horen te verdienen. Als u de behoefte aan perfectie loslaat, kunt u uw drijfveren kanaliseren naar lonende uitdagingen zonder zelfveroordeling.

Uw mentaliteit veranderen: Groei boven perfectie

Om op een constructieve manier voorbij perfectionisme te komen, moet u overschakelen op een groeimindset. Volgens psycholoog Carol Dweck gelooft een groeimindset dat talenten en vaardigheden ontwikkeld kunnen worden door toewijding en hard werken. Het maakt:

 • Uitdagingen omarmen voor zelfverbetering versus mislukking vermijden
 • Voldoening halen uit het beste van uzelf geven in het proces versus uw waarde koppelen aan perfecte resultaten
 • Fouten zien als kansen om te leren versus als bewijs van ontoereikendheid
 • Grotere risico's nemen zonder angst voor veroordeling versus vasthouden aan comfortzones

Enkele nuttige strategieën voor het cultiveren van een groeimindset zijn:

Pas uw innerlijke dialoog aan - Let op negatieve zelfpraat die perfectie eist en vervang deze door aanmoedigingen die gericht zijn op vooruitgang. Vier alle verbeteringen.

Sta uzelf toe om een beginner te zijn - Nieuwe ondernemingen lokken perfectionistische neigingen uit. Geef uzelf toestemming om een beginner te zijn en te groeien, zonder zelfkritiek.

Zoek inspiratie in het groeiproces van anderen - Observeer of lees hoe experts hun vaardigheden jarenlang langzaam aanscherpten door te oefenen. Besef dat groei tijd kost.

Focus op intrinsieke motivatie - Verbind activiteiten met inherente beloningen zoals plezier, leren, bijdragen versus validatie door perfecte prestaties.

Door een groeimindset aan te nemen, heroriënteert u uw bezigheden op leren en zinvolle verbindingen. U ontkracht de greep van het perfectionisme omdat uw eigenwaarde niet langer afhangt van foutloze resultaten. Zelfs als u het moeilijk hebt, weet u dat uw capaciteiten door inspanning sterker worden.

4 Stappen om perfectionisme te overwinnen

Om los te komen van de beperkingen van perfectionisme zijn inzet en actieve technieken nodig. Hier zijn vier door onderzoek ondersteunde stappen om perfectionistische neigingen te helpen beteugelen:

1. Identificeer uw triggers

Perfectionisme is vaak contextspecifiek. Bepaal situaties die op betrouwbare wijze perfectionistische gedachten en gedragingen uitlokken, zoals:

 • Werkprojecten
 • Huishoudelijke taken
 • Sociale bijeenkomsten
 • Uiterlijk en presentatie
 • Hobby's en vaardigheden

Houd een logboek bij van perfectionisme triggers en hoe ze u laten denken/voelen. Dit brengt patronen aan het licht die u kunt aanpakken. U kunt bijvoorbeeld merken dat het uitvoeren van taken voor uw baas op het werk het meeste perfectionisme uitlokt.

2. Daag uw cognitieve vervormingen uit

Perfectionisten nemen informatie waar door vervormde mentale filters die onmogelijke normen versterken. Deze omvatten:

Alles-of-niets denken - Verwachten dat u perfect presteert of een totale mislukking bent, zonder middenweg. Leidt ertoe dat alleen extreem succes gewaardeerd wordt.

Overgeneralisatie - Een enkele mislukking beoordelen als bewijs dat u volledig gebrekkig en incompetent bent.

Catastroferen - De gevolgen van fouten zwaar overdrijven. Geloven dat een kleine onvolkomenheid gelijk staat aan totale ondergang.

Positieve punten buiten beschouwing laten - Prestaties, lof en succes verwerpen, bagatelliseren of negeren. Positieve gegevens die het perfectionisme tegenspreken, worden afgewezen.

Leer deze vervormde gedachtepatronen herkennen en hoe ze perfectionisme aanwakkeren. Ga er bewust tegenin door hun rationaliteit in twijfel te trekken en op zoek te gaan naar tegenbewijs.

3. 3. Oefen zelfcompassie

Perfectionisme en zelfcompassie kunnen niet samengaan. Het cultiveren van zelfcompassie verandert uw innerlijke dialoog van meedogenloze kritiek in vriendelijkheid. Behandel uzelf als een goede vriend.

Zelfcompassie betekent dat u uzelf toestemming geeft om menselijk te zijn, waarbij u onvolmaaktheden omarmt als onderdeel van de gedeelde menselijke toestand. Het houdt in:

 • Zacht begrip tonen wanneer u lijdt, faalt of u ontoereikend voelt versus uzelf de schuld geven.
 • Tegenslagen en fouten zien als leermomenten in plaats van karakterfouten.
 • Laat schaamte los en erken dat u waardig bent zoals u bent.

Doe zelfcompassie-oefeningen zoals een brief aan uzelf schrijven met steun en aanmoediging. Of leg uw handen over uw hart terwijl u nadenkt over een innerlijke dialoog die u wilt horen.

4. Stel flexibele, realistische normen

Perfectionisten stellen eigenwaarde gelijk aan productiviteit en prestatie. Overweldigende druk is het gevolg.

Maak een emotionele scheiding tussen taken en uw waarde als persoon. Stel vervolgens flexibele, realistische normen die rekening houden met onvermijdelijke tegenslagen en veranderende omstandigheden.

Richt u op consistente vooruitgang, niet op starre statistieken. Bouw speelruimte in. Manage verwachtingen door middel van redelijke tijdlijnen en werkdruk. Pas doelen waar nodig aan op basis van levenseisen.

Het is absoluut noodzakelijk dat u leert om uw normen losjes te houden en te erkennen dat perfectie onbereikbaar is. Uw waarde is inherent.

Tips om vooruitgang te boeken

Het loslaten van vastgeroeste perfectionistische patronen vereist voortdurende inspanning en ondersteuning. Nuttige tips zijn onder andere:

 • Zoek therapie - Werk samen met een psycholoog die gespecialiseerd is in het behandelen van perfectionisme om verantwoording af te leggen. Verwerk onderliggende problemen die perfectionisme in stand houden.
 • Beoefen mindfulness - Meditatietraining helpt perfectionisten om negatieve automatische gedachten te beheersen.
 • Focus op rust en ontspanning - Maak tijd vrij waarin productiviteit en prestaties niet het doel zijn. Doe activiteiten met weinig druk die u aanvullen.
 • Zorg voor een gezonde balans in uw leven - Geef zelfzorg, goede relaties, ontspanning en slaap de hoogste prioriteit boven het najagen van onrealistische normen.
 • Zoek gemeenschap - Word lid van steungroepen om aanmoediging en wijsheid over het ontsnappen aan perfectionisme uit te wisselen met anderen. U bent niet alleen.
 • Heb geduld met uzelf - Gedachtepatronen en gedrag hervormen kost tijd. Verwacht tegenslagen en toon medeleven.

Met consequente inspanning zal de greep van het perfectionisme losser worden. U kunt een leven creëren dat geleid wordt door zelfacceptatie, flexibiliteit en betekenis - niet door onberispelijkheid.

Conclusie: Perfectionisme vervormt uw werkelijke waarde

Perfectionisme is een irrationele drang die mensen ervan overtuigt dat ze onberispelijk moeten zijn om waarde en acceptatie te krijgen. Het nastreven van onhaalbare normen leidt echter alleen maar tot zelfsabotage, verlammende angst en waargenomen mislukking.

De weg naar innerlijke vrede en evenwicht bestaat uit het ontmantelen van de verouderde denkpatronen van perfectionisme door middel van een groeimindset en zelfcompassie. Met steun, vastberadenheid en oefening kunt u loskomen van de valse beloften van perfectionisme.

Onthoud dat perfectie niet bestaat. U bent al genoeg. Vooruitgang, niet perfectie, moet het doel zijn. Zie fouten als kansen om wijzer te worden. Richt uw energie op wat uw leven zin geeft - uw inherente waarde blijft onveranderd door ingebeelde onvolmaaktheden.

Als de greep van perfectionisme losser wordt, ontdekt u de vrijheid om uitdagingen en interesses na te streven zonder zelfveroordeling. U verdiept uw zelfkennis, tevredenheid en verbondenheid met anderen. Perfectionistische drang kan constructief worden gekanaliseerd als u eenmaal bevrijd bent van uw irrationele aandrang op onberispelijkheid. Met compassie en realisme zult u de vrede vinden die perfectionisme belooft maar nooit levert.

Bronnen gebruikt om dit artikel te schrijven

Shafran, R., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2002). Klinisch perfectionisme: Een cognitief-gedragstherapeutische analyse. Gedragsonderzoek en therapie, 40(7), 773-791. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000579670100059X

Egan, S. J., Wade, T. D., & Shafran, R. (2011). Perfectionisme als een transdiagnostisch proces: Een klinisch overzicht. Clinical psychology review, 31(2), 203-212. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272735810000921

Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2002). Perfectionisme en onaangepastheid: An overview of theoretical, definitional, and treatment issues. Perfectionisme: Theorie, onderzoek en behandeling, 5-31. https://psycnet.apa.org/record/2002-00463-001

Sirois, F. M., & Molnar, D. S. (2016). Perfectionisme, gezondheid en welzijn. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-18582-8

Dweck, C. S. (2008). Mindset: De nieuwe psychologie van succes. Random House Digital, Inc.

Neff, K. D. (2011). Zelfcompassie, zelfwaardering en welzijn. Sociaal en persoonlijkheidspsychologisch kompas, 5(1), 1-12. https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1111%2Fj.1751-9004.2010.00330.x

Moroz, M., & Dunkley, D. M. (2019). Zelfkritisch perfectionisme, ervaringsvermijding en depressieve en angstige symptomen over twee jaar: Een longitudinale studie over drie golven. Behaviour Research and Therapy, 112, 18-27. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796718301666

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/